โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 0 4 0 1 19
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 3.57 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 4 7 10 3 6 55
ร้อยละ 4.71 % 8.24 % 11.76 % 3.53 % 7.06 % 64.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 5 13 1 7 25
ร้อยละ 5.56 % 9.26 % 24.07 % 1.85 % 12.96 % 46.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 11 12 27 4 14 99
ร้อยละ 6.59 % 7.19 % 16.17 % 2.40 % 8.38 % 59.28 %

113 : 8 , 7 , 14 , 3 , 7 , 74...7.08 , 6.19 , 12.39 , 2.65 , 6.19 , 65.49 = 39 : 34.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.72%

Powered By www.thaieducation.net