โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 37
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 92.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 48
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 7.27 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %

55 : 2 , 1 , 4 , 0 , 0 , 48...3.64 , 1.82 , 7.27 , 0.00 , 0.00 , 87.27 = 7 : 12.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.73%

Powered By www.thaieducation.net