โรงเรียนบ้านหันเตย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 4 1 0 1 0 9
ร้อยละ 26.67 % 6.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 53
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 18.06 % 0.00 % 0.00 % 73.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 10 1 13 1 0 62
ร้อยละ 11.49 % 1.15 % 14.94 % 1.15 % 0.00 % 71.26 %

87 : 10 , 1 , 13 , 1 , 0 , 62...11.49 , 1.15 , 14.94 , 1.15 , 0.00 , 71.26 = 25 : 28.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74%

Powered By www.thaieducation.net