โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 10
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 26
ร้อยละ 11.43 % 5.71 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 50 คน
จำนวน(คน) 7 2 5 0 0 36
ร้อยละ 14.00 % 4.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %

50 : 7 , 2 , 5 , 0 , 0 , 36...14.00 , 4.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 72.00 = 14 : 28.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00%

Powered By www.thaieducation.net