โรงเรียนชุมชนประทาย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 12 2 2 0 0 72
ร้อยละ 13.64 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
756
จำนวน(คน) 37 16 84 0 0 619
ร้อยละ 4.89 % 2.12 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 844 คน
จำนวน(คน) 49 18 86 0 0 691
ร้อยละ 5.81 % 2.13 % 10.19 % 0.00 % 0.00 % 81.87 %

844 : 49 , 18 , 86 , 0 , 0 , 691...5.81 , 2.13 , 10.19 , 0.00 , 0.00 , 81.87 = 153 : 18.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 844 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 18.13%

Powered By www.thaieducation.net