โรงเรียนชุมชนประทาย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 12 2 2 0 0 73
ร้อยละ 13.48 % 2.25 % 2.25 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %
ระดับประถมศึกษา
760
จำนวน(คน) 37 16 84 0 0 623
ร้อยละ 4.87 % 2.11 % 11.05 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 849 คน
จำนวน(คน) 49 18 86 0 0 696
ร้อยละ 5.77 % 2.12 % 10.13 % 0.00 % 0.00 % 81.98 %

849 : 49 , 18 , 86 , 0 , 0 , 696...5.77 , 2.12 , 10.13 , 0.00 , 0.00 , 81.98 = 153 : 18.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 849 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 153 คน คิดเป็นร้อยละ 18.02%

Powered By www.thaieducation.net