โรงเรียนชุมชนประทาย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 14 2 3 0 0 70
ร้อยละ 15.73 % 2.25 % 3.37 % 0.00 % 0.00 % 78.65 %
ระดับประถมศึกษา
756
จำนวน(คน) 38 16 88 0 0 614
ร้อยละ 5.03 % 2.12 % 11.64 % 0.00 % 0.00 % 81.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 845 คน
จำนวน(คน) 52 18 91 0 0 684
ร้อยละ 6.15 % 2.13 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %

845 : 52 , 18 , 91 , 0 , 0 , 684...6.15 , 2.13 , 10.77 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 161 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 845 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 161 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net