โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 11
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 5 2 11 3 0 50
ร้อยละ 7.04 % 2.82 % 15.49 % 4.23 % 0.00 % 70.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 2 10 0 0 15
ร้อยละ 3.57 % 7.14 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 53.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 8 4 22 3 0 76
ร้อยละ 7.08 % 3.54 % 19.47 % 2.65 % 0.00 % 67.26 %

85 : 7 , 2 , 12 , 3 , 0 , 61...8.24 , 2.35 , 14.12 , 3.53 , 0.00 , 71.76 = 24 : 28.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74%

Powered By www.thaieducation.net