โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 12
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 66
ร้อยละ 5.06 % 0.00 % 11.39 % 0.00 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 1 0 1 35
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 2.63 % 92.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 8 0 11 0 1 113
ร้อยละ 6.02 % 0.00 % 8.27 % 0.00 % 0.75 % 84.96 %

95 : 7 , 0 , 10 , 0 , 0 , 78...7.37 , 0.00 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 82.11 = 17 : 17.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.04%

Powered By www.thaieducation.net