โรงเรียนบ้านหนองห่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 3
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 18
ร้อยละ 17.86 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 8 0 7 0 0 21
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 19.44 % 0.00 % 0.00 % 58.33 %

36 : 8 , 0 , 7 , 0 , 0 , 21...22.22 , 0.00 , 19.44 , 0.00 , 0.00 , 58.33 = 15 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net