โรงเรียนบ้านหนองห่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 0
ร้อยละ 37.50 % 25.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 6 3 3 0 0 16
ร้อยละ 21.43 % 10.71 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 9 5 4 1 1 16
ร้อยละ 25.00 % 13.89 % 11.11 % 2.78 % 2.78 % 44.44 %

36 : 9 , 5 , 4 , 1 , 1 , 16...25.00 , 13.89 , 11.11 , 2.78 , 2.78 , 44.44 = 20 : 55.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56%

Powered By www.thaieducation.net