โรงเรียนบ้านโนนสูง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 29
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 4 12 0 0 76
ร้อยละ 1.08 % 4.30 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 81.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 29
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 3 7 18 0 0 134
ร้อยละ 1.85 % 4.32 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.72 %

126 : 2 , 5 , 14 , 0 , 0 , 105...1.59 , 3.97 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 21 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28%

Powered By www.thaieducation.net