โรงเรียนบ้านโนนสูง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 28
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 84.85 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 6 12 0 0 74
ร้อยละ 1.08 % 6.45 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 30
ร้อยละ 2.78 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 3 9 18 0 0 132
ร้อยละ 1.85 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %

126 : 2 , 7 , 15 , 0 , 0 , 102...1.59 , 5.56 , 11.90 , 0.00 , 0.00 , 80.95 = 24 : 19.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net