โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 1 0 0 0 7
ร้อยละ 27.27 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 19
ร้อยละ 12.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน
จำนวน(คน) 6 3 1 0 0 26
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %

36 : 6 , 3 , 1 , 0 , 0 , 26...16.67 , 8.33 , 2.78 , 0.00 , 0.00 , 72.22 = 10 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net