โรงเรียนบ้านหญ้าคา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 0 15 0 2 33
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 28.85 % 0.00 % 3.85 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 14 3 5 2 0 83
ร้อยละ 13.08 % 2.80 % 4.67 % 1.87 % 0.00 % 77.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 41
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 20 3 23 2 2 157
ร้อยละ 9.66 % 1.45 % 11.11 % 0.97 % 0.97 % 75.85 %

159 : 16 , 3 , 20 , 2 , 2 , 116...10.06 , 1.89 , 12.58 , 1.26 , 1.26 , 72.96 = 43 : 27.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.15%

Powered By www.thaieducation.net