โรงเรียนบ้านหญ้าคา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 0 15 0 2 29
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 30.61 % 0.00 % 4.08 % 59.18 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 14 0 5 1 0 84
ร้อยละ 13.46 % 0.00 % 4.81 % 0.96 % 0.00 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 41
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 85.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 21 0 23 1 2 154
ร้อยละ 10.45 % 0.00 % 11.44 % 0.50 % 1.00 % 76.62 %

153 : 17 , 0 , 20 , 1 , 2 , 113...11.11 , 0.00 , 13.07 , 0.65 , 1.31 , 73.86 = 40 : 26.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.38%

Powered By www.thaieducation.net