โรงเรียนบ้านหญ้าคา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 0 0 19 0 5 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 38.78 % 0.00 % 10.20 % 51.02 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 11 1 6 5 2 79
ร้อยละ 10.58 % 0.96 % 5.77 % 4.81 % 1.92 % 75.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 0 5 1 2 37
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 10.42 % 2.08 % 4.17 % 77.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 14 1 30 6 9 141
ร้อยละ 6.97 % 0.50 % 14.93 % 2.99 % 4.48 % 70.15 %

153 : 11 , 1 , 25 , 5 , 7 , 104...7.19 , 0.65 , 16.34 , 3.27 , 4.58 , 67.97 = 49 : 32.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85%

Powered By www.thaieducation.net