โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 82.76 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 95
ร้อยละ 2.65 % 0.00 % 13.27 % 0.00 % 0.00 % 84.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 7 0 13 0 0 53
ร้อยละ 9.59 % 0.00 % 17.81 % 0.00 % 0.00 % 72.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 10 0 33 0 0 172
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 15.35 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

142 : 3 , 0 , 20 , 0 , 0 , 119...2.11 , 0.00 , 14.08 , 0.00 , 0.00 , 83.80 = 23 : 16.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net