โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.69 % 3.45 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 8 3 19 4 0 78
ร้อยละ 7.14 % 2.68 % 16.96 % 3.57 % 0.00 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 2 1 12 1 0 57
ร้อยละ 2.74 % 1.37 % 16.44 % 1.37 % 0.00 % 78.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 10 4 37 6 0 157
ร้อยละ 4.67 % 1.87 % 17.29 % 2.80 % 0.00 % 73.36 %

141 : 8 , 3 , 25 , 5 , 0 , 100...5.67 , 2.13 , 17.73 , 3.55 , 0.00 , 70.92 = 41 : 29.08
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64%

Powered By www.thaieducation.net