โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 24
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 9 3 20 4 0 77
ร้อยละ 7.96 % 2.65 % 17.70 % 3.54 % 0.00 % 68.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 0 10 2 0 56
ร้อยละ 6.85 % 0.00 % 13.70 % 2.74 % 0.00 % 76.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 15 4 34 6 0 157
ร้อยละ 6.94 % 1.85 % 15.74 % 2.78 % 0.00 % 72.69 %

143 : 10 , 4 , 24 , 4 , 0 , 101...6.99 , 2.80 , 16.78 , 2.80 , 0.00 , 70.63 = 42 : 29.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 27.31%

Powered By www.thaieducation.net