โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 7 11 0 0 94
ร้อยละ 1.75 % 6.14 % 9.65 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 1 9 0 0 58
ร้อยละ 6.85 % 1.37 % 12.33 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 217 คน
จำนวน(คน) 7 8 26 0 0 176
ร้อยละ 3.23 % 3.69 % 11.98 % 0.00 % 0.00 % 81.11 %

144 : 2 , 7 , 17 , 0 , 0 , 118...1.39 , 4.86 , 11.81 , 0.00 , 0.00 , 81.94 = 26 : 18.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.89%

Powered By www.thaieducation.net