โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 4 6 0 0 27
ร้อยละ 2.63 % 10.53 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 15 3 28 0 0 83
ร้อยละ 11.63 % 2.33 % 21.71 % 0.00 % 0.00 % 64.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 5 4 5 2 0 67
ร้อยละ 6.02 % 4.82 % 6.02 % 2.41 % 0.00 % 80.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 21 11 39 2 0 177
ร้อยละ 8.40 % 4.40 % 15.60 % 0.80 % 0.00 % 70.80 %

167 : 16 , 7 , 34 , 0 , 0 , 110...9.58 , 4.19 , 20.36 , 0.00 , 0.00 , 65.87 = 57 : 34.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20%

Powered By www.thaieducation.net