โรงเรียนบ้านตลาดไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 63
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 20
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 3 1 16 0 0 103
ร้อยละ 2.44 % 0.81 % 13.01 % 0.00 % 0.00 % 83.74 %

97 : 2 , 1 , 11 , 0 , 0 , 83...2.06 , 1.03 , 11.34 , 0.00 , 0.00 , 85.57 = 14 : 14.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26%

Powered By www.thaieducation.net