โรงเรียนบ้านตลาดไทร (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 17
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 63
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 21
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 8 1 14 0 0 101
ร้อยละ 6.45 % 0.81 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 81.45 %

98 : 7 , 1 , 10 , 0 , 0 , 80...7.14 , 1.02 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 81.63 = 18 : 18.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.55%

Powered By www.thaieducation.net