โรงเรียนวัดปลักแรต (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 1 2 7 0 0 33
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 5 8 0 0 80
ร้อยละ 4.12 % 5.15 % 8.25 % 0.00 % 0.00 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 5 7 15 0 0 113
ร้อยละ 3.57 % 5.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 80.71 %

140 : 5 , 7 , 15 , 0 , 0 , 113...3.57 , 5.00 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 80.71 = 27 : 19.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29%

Powered By www.thaieducation.net