โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 26
ร้อยละ 13.89 % 5.56 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 5 4 10 0 0 64
ร้อยละ 6.02 % 4.82 % 12.05 % 0.00 % 0.00 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 39
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 13 6 19 0 0 129
ร้อยละ 7.78 % 3.59 % 11.38 % 0.00 % 0.00 % 77.25 %

119 : 10 , 6 , 13 , 0 , 0 , 90...8.40 , 5.04 , 10.92 , 0.00 , 0.00 , 75.63 = 29 : 24.37ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75%

Powered By www.thaieducation.net