โรงเรียนช่องแมวพิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 29
ร้อยละ 13.16 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 0 7 14 0 0 63
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 44
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 86.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 6 9 22 0 0 136
ร้อยละ 3.47 % 5.20 % 12.72 % 0.00 % 0.00 % 78.61 %

122 : 5 , 9 , 16 , 0 , 0 , 92...4.10 , 7.38 , 13.11 , 0.00 , 0.00 , 75.41 = 30 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39%

Powered By www.thaieducation.net