โรงเรียนดอนมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 9 0 2 1 0 21
ร้อยละ 27.27 % 0.00 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 3 1 12 4 1 73
ร้อยละ 3.19 % 1.06 % 12.77 % 4.26 % 1.06 % 77.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 1 9 0 2 35
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 19.15 % 0.00 % 4.26 % 74.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 12 2 23 5 3 129
ร้อยละ 6.90 % 1.15 % 13.22 % 2.87 % 1.72 % 74.14 %

127 : 12 , 1 , 14 , 5 , 1 , 94...9.45 , 0.79 , 11.02 , 3.94 , 0.79 , 74.02 = 33 : 25.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86%

Powered By www.thaieducation.net