โรงเรียนดอนมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 10 0 2 1 0 18
ร้อยละ 32.26 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 1 12 4 2 70
ร้อยละ 5.32 % 1.06 % 12.77 % 4.26 % 2.13 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 0 8 0 1 40
ร้อยละ 2.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 2.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 16 1 22 5 3 128
ร้อยละ 9.14 % 0.57 % 12.57 % 2.86 % 1.71 % 73.14 %

125 : 15 , 1 , 14 , 5 , 2 , 88...12.00 , 0.80 , 11.20 , 4.00 , 1.60 , 70.40 = 37 : 29.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.86%

Powered By www.thaieducation.net