โรงเรียนดอนมัน (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 14 0 1 1 1 14
ร้อยละ 45.16 % 0.00 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 45.16 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 18 1 19 5 0 51
ร้อยละ 19.15 % 1.06 % 20.21 % 5.32 % 0.00 % 54.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 3 1 9 0 1 36
ร้อยละ 6.00 % 2.00 % 18.00 % 0.00 % 2.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 35 2 29 6 2 101
ร้อยละ 20.00 % 1.14 % 16.57 % 3.43 % 1.14 % 57.71 %

125 : 32 , 1 , 20 , 6 , 1 , 65...25.60 , 0.80 , 16.00 , 4.80 , 0.80 , 52.00 = 60 : 48.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 42.29%

Powered By www.thaieducation.net