โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 0 0 3 2 1 56
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.84 % 3.23 % 1.61 % 90.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 4 1 75
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.61 % 4.82 % 1.20 % 90.36 %

83 : 0 , 0 , 3 , 4 , 1 , 75...0.00 , 0.00 , 3.61 , 4.82 , 1.20 , 90.36 = 8 : 9.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.64%

Powered By www.thaieducation.net