โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 13.04 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 0 4 3 1 53
ร้อยละ 1.61 % 0.00 % 6.45 % 4.84 % 1.61 % 85.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 1 0 4 6 1 73
ร้อยละ 1.18 % 0.00 % 4.71 % 7.06 % 1.18 % 85.88 %

85 : 1 , 0 , 4 , 6 , 1 , 73...1.18 , 0.00 , 4.71 , 7.06 , 1.18 , 85.88 = 12 : 14.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12%

Powered By www.thaieducation.net