โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 10 2 6 2 0 53
ร้อยละ 13.70 % 2.74 % 8.22 % 2.74 % 0.00 % 72.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 1 2 0 1 33
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 10 3 8 2 1 102
ร้อยละ 7.94 % 2.38 % 6.35 % 1.59 % 0.79 % 80.95 %

89 : 10 , 2 , 6 , 2 , 0 , 69...11.24 , 2.25 , 6.74 , 2.25 , 0.00 , 77.53 = 20 : 22.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05%

Powered By www.thaieducation.net