โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 11
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 7 2 8 0 1 55
ร้อยละ 9.59 % 2.74 % 10.96 % 0.00 % 1.37 % 75.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 27
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 10 5 17 0 1 93
ร้อยละ 7.94 % 3.97 % 13.49 % 0.00 % 0.79 % 73.81 %

89 : 8 , 4 , 10 , 0 , 1 , 66...8.99 , 4.49 , 11.24 , 0.00 , 1.12 , 74.16 = 23 : 25.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net