โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 2 2 0 1 10
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 6.25 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 8 2 8 0 1 54
ร้อยละ 10.96 % 2.74 % 10.96 % 0.00 % 1.37 % 73.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 28
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 11 5 17 0 2 92
ร้อยละ 8.66 % 3.94 % 13.39 % 0.00 % 1.57 % 72.44 %

89 : 9 , 4 , 10 , 0 , 2 , 64...10.11 , 4.49 , 11.24 , 0.00 , 2.25 , 71.91 = 25 : 28.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56%

Powered By www.thaieducation.net