โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย (สพป.นครราชสีมา เขต 7) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย บุณญรัศมิ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 15
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 9 8 7 1 0 41
ร้อยละ 13.64 % 12.12 % 10.61 % 1.52 % 0.00 % 62.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 13
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 25.00 % 5.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 12 9 14 2 0 69
ร้อยละ 11.32 % 8.49 % 13.21 % 1.89 % 0.00 % 65.09 %

86 : 11 , 9 , 9 , 1 , 0 , 56...12.79 , 10.47 , 10.47 , 1.16 , 0.00 , 65.12 = 30 : 34.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91%

Powered By www.thaieducation.net