โรงเรียนวัดสามขาว (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 13
ร้อยละ 40.91 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 4 4 14 1 0 34
ร้อยละ 7.02 % 7.02 % 24.56 % 1.75 % 0.00 % 59.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 13 4 14 1 0 47
ร้อยละ 16.46 % 5.06 % 17.72 % 1.27 % 0.00 % 59.49 %

79 : 13 , 4 , 14 , 1 , 0 , 47...16.46 , 5.06 , 17.72 , 1.27 , 0.00 , 59.49 = 32 : 40.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40.51%

Powered By www.thaieducation.net