โรงเรียนวัดสามโก้ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 3 10 4 1 36
ร้อยละ 3.57 % 5.36 % 17.86 % 7.14 % 1.79 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 70
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 2 3 11 5 1 118
ร้อยละ 1.43 % 2.14 % 7.86 % 3.57 % 0.71 % 84.29 %

70 : 2 , 3 , 11 , 5 , 1 , 48...2.86 , 4.29 , 15.71 , 7.14 , 1.43 , 68.57 = 22 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71%

Powered By www.thaieducation.net