โรงเรียนวัดหนองกร่าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 8
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 4 4 6 0 0 19
ร้อยละ 12.12 % 12.12 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 5 6 8 0 0 27
ร้อยละ 10.87 % 13.04 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 58.70 %

46 : 5 , 6 , 8 , 0 , 0 , 27...10.87 , 13.04 , 17.39 , 0.00 , 0.00 , 58.70 = 19 : 41.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30%

Powered By www.thaieducation.net