โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 20
ร้อยละ 14.71 % 2.94 % 23.53 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 11 4 25 0 0 113
ร้อยละ 7.19 % 2.61 % 16.34 % 0.00 % 0.00 % 73.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 16 5 33 0 0 133
ร้อยละ 8.56 % 2.67 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 71.12 %

187 : 16 , 5 , 33 , 0 , 0 , 133...8.56 , 2.67 , 17.65 , 0.00 , 0.00 , 71.12 = 54 : 28.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88%

Powered By www.thaieducation.net