โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 18
ร้อยละ 18.75 % 3.13 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 18 6 30 0 0 101
ร้อยละ 11.61 % 3.87 % 19.35 % 0.00 % 0.00 % 65.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 24 7 37 0 0 119
ร้อยละ 12.83 % 3.74 % 19.79 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %

187 : 24 , 7 , 37 , 0 , 0 , 119...12.83 , 3.74 , 19.79 , 0.00 , 0.00 , 63.64 = 68 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net