โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 8 2 30 0 0 65
ร้อยละ 7.62 % 1.90 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 4 0 11 0 0 37
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 21.15 % 0.00 % 0.00 % 71.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 14 4 42 0 0 123
ร้อยละ 7.65 % 2.19 % 22.95 % 0.00 % 0.00 % 67.21 %

131 : 10 , 4 , 31 , 0 , 0 , 86...7.63 , 3.05 , 23.66 , 0.00 , 0.00 , 65.65 = 45 : 34.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79%

Powered By www.thaieducation.net