โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 22
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 0 28 0 0 72
ร้อยละ 4.76 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 42
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 13.73 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 9 0 37 0 0 136
ร้อยละ 4.95 % 0.00 % 20.33 % 0.00 % 0.00 % 74.73 %

131 : 7 , 0 , 30 , 0 , 0 , 94...5.34 , 0.00 , 22.90 , 0.00 , 0.00 , 71.76 = 37 : 28.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27%

Powered By www.thaieducation.net