โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 22
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 2 0 26 0 0 76
ร้อยละ 1.92 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 45
ร้อยละ 3.92 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 6 0 32 0 0 143
ร้อยละ 3.31 % 0.00 % 17.68 % 0.00 % 0.00 % 79.01 %

130 : 4 , 0 , 28 , 0 , 0 , 98...3.08 , 0.00 , 21.54 , 0.00 , 0.00 , 75.38 = 32 : 24.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.99%

Powered By www.thaieducation.net