โรงเรียนวัดท่าชุมนุม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 21
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 63
ร้อยละ 1.47 % 1.47 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 92.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 30
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 81.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 4 1 9 1 0 114
ร้อยละ 3.10 % 0.78 % 6.98 % 0.78 % 0.00 % 88.37 %

92 : 2 , 1 , 5 , 0 , 0 , 84...2.17 , 1.09 , 5.43 , 0.00 , 0.00 , 91.30 = 8 : 8.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63%

Powered By www.thaieducation.net