โรงเรียนวัดท่าชุมนุม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 21
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 2 0 9 0 1 58
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 12.86 % 0.00 % 1.43 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 1 1 9 0 1 22
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 26.47 % 0.00 % 2.94 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 5 1 19 0 2 101
ร้อยละ 3.91 % 0.78 % 14.84 % 0.00 % 1.56 % 78.91 %

94 : 4 , 0 , 10 , 0 , 1 , 79...4.26 , 0.00 , 10.64 , 0.00 , 1.06 , 84.04 = 15 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.09%

Powered By www.thaieducation.net