โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 12 3 17 0 0 34
ร้อยละ 18.18 % 4.55 % 25.76 % 0.00 % 0.00 % 51.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 12 5 20 0 0 51
ร้อยละ 13.64 % 5.68 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 57.95 %

88 : 12 , 5 , 20 , 0 , 0 , 51...13.64 , 5.68 , 22.73 , 0.00 , 0.00 , 57.95 = 37 : 42.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 42.05%

Powered By www.thaieducation.net