โรงเรียนวัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 15
ร้อยละ 19.05 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 12 0 7 0 2 43
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 10.94 % 0.00 % 3.13 % 67.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 16 0 9 0 2 58
ร้อยละ 18.82 % 0.00 % 10.59 % 0.00 % 2.35 % 68.24 %

85 : 16 , 0 , 9 , 0 , 2 , 58...18.82 , 0.00 , 10.59 , 0.00 , 2.35 , 68.24 = 27 : 31.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net