โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 25
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 86.21 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 6 17 1 1 80
ร้อยละ 7.08 % 5.31 % 15.04 % 0.88 % 0.88 % 70.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 11 6 17 2 1 105
ร้อยละ 7.75 % 4.23 % 11.97 % 1.41 % 0.70 % 73.94 %

142 : 11 , 6 , 17 , 2 , 1 , 105...7.75 , 4.23 , 11.97 , 1.41 , 0.70 , 73.94 = 37 : 26.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06%

Powered By www.thaieducation.net