โรงเรียนวัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 12 0 0 2 0 15
ร้อยละ 41.38 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 51.72 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 7 16 0 1 85
ร้อยละ 3.54 % 6.19 % 14.16 % 0.00 % 0.88 % 75.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 16 7 16 2 1 100
ร้อยละ 11.27 % 4.93 % 11.27 % 1.41 % 0.70 % 70.42 %

142 : 16 , 7 , 16 , 2 , 1 , 100...11.27 , 4.93 , 11.27 , 1.41 , 0.70 , 70.42 = 42 : 29.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58%

Powered By www.thaieducation.net